Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) internetového obchodu www.lachinata.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto VOP platia pre nákup v internetovom obchode www.lachinata.sk a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou osobou – kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.lachinata.sk.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.lachinata.sk a predávajúcim je:

 • STEOLI, s.r.o., Skalité 1036, 023 14 Skalité,
 • IČ0: 52255549, DIČ: 2120966155, IČ DPH: SK2120966155,
 • tel: +421 910 237 497
 • e-mail: info@lachinata.sk
 • Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 71849/L
 • Banka : Slovenská sporiteľňa a.s., účet: SK12 0900 0000 0051 5620 8126

1.2. VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám ak ďalej v týchto VOP nie je uvedené inak.

1.5. Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.lachinata.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.lachinata.sk je záväzným návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu prostredníctvom emailu. O odoslaní tovaru informuje predávajúci kupujúceho na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo explicitná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.5. Ceny tovarov a služieb uvedené na webovom rozhraní www.lachinata.sk sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy. Predávajúci je platcom DPH.

2.6. Tovar sú oprávnení objednávať len plnoleté osoby, tj. osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Po záväznom objednaní tovaru je povinnosťou Kupujúceho zaplatiť dohodnutú cenu tovaru. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku dopravcovi DPD v mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • v hotovosti alebo platobnou kartou na vybranej predajni predávajúceho
 • on-line platobnou kartou. Platba kartou VISA, MASTER CARD a MAESTRO. Služba je zabezpečenou platobnou stránkou Borgun je prostredníctvom HTTPS POST 3D Secure.

3.2. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad.

3.3. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia, zálohové faktúry a daňové doklady adresované zákazníkovi internetovým obchodom www.lachinata.sk. zasielané elektronicky (emailom) na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol pri registrácii.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Dopravné náklady a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.lachinata.sk.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky má právo kupujúci odmietnuť zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, s výnimkou prípadov uvedených v bode 5.2 zmluvy. Od zmluvy môže odstúpiť aj skôr ako začne plynúť lehota na odstúpenie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. V prípadoch, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy. Vyplnený formulár je potreba odoslať elektronicky na iinfo@lachinata.sk, alebo poštou na adresu prevádzky spoločnosti : LaChinata, Židovská 299/21, 811 01 Bratislava. K odstúpeniu od zmluvy kupujúci priloží doklad o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

5.2 Odstúpenie nie je možné v prípade

 • tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a
 • tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.3 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší v celom rozsahu. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na určenú adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu prevádzky spoločnosti predávajúceho: LaChinata, Židovská 299/21, 811 01 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený poštou. Okrem priamych nákladov na vrátenie tovaru zodpovedá kupujúci iba za také zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

6. REKLAMÁCIE

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, a že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy.
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo kvality;
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6.3. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového eshopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

6.4. Reklamácia tovaru musí obsahovať:

 • označenie čísla objednávky
 • označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
 • označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
 • dôvod reklamácie
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
 • dátum a podpis

6.5. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.

6.6. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.7. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.

6.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.

6.9. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

6.10. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu, ak kupujúci nepožiadal o ich zaslanie v písomnej forme na jeho korešpondenčnú adresu.

6.11. Podnety a sťažnosti ako aj reklamáciu tovaru uplatňuje kupujúci písomnou formou na adrese prevádzky spoločnosti : LaChinata, Židovská 299/21, 811 01 Bratislava. Podnety a sťažnosti môže kupujúci zaslať predávajúcemu aj formou elektronickej komunikácie na adresu iinfo@lachinata.sk.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. V súlade a s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytuje kupuje kupujúci svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom informačného systému e-shop na internetovej stránke www.lachinata.sk (t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa a doručovacia adresa, telefónne číslo a emailová adresa) na základe svojho slobodného rozhodnutia za účelom uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy na tovar ponúkaný na stránkach www.lachinata.sk.

7.2 V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je predávajúci STEOLI, s.r.o., Skalité 1036, 023 14 Skalité, IČ0: 52255549, DIČ: 2120966155, IČ DPH: SK2120966155, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na internetovej stránke www.lachinata.sk na účely registrácie zákazníkov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka. Osobné údaje slúžia len na vyššie účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem:

 • prepravcov, zasielateľov a podnikateľov poskytujúcich poštové služby kuriéra, ktorým sú odovzdávané len dáta nevyhnutne potrebné na prepravu tovaru kupujúcemu;
  spoločnosti
 • 3IMEDIA, sídlo Calle Laurel 18, 10680 Malpartida de Plasencia Cáceres, Španielsko ako prevádzkovateľovi serveru a počítačového riešenia eshopu www.lachinata.sk

7.3 Kupujúci udeľuje STEOLI, s.r.o. súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje, ktoré sú uvedené vo formulári prípadne, ktoré poskytol na marketingové účely, poskytol vyššie uvedeným subjektom a súhlasí s cezhraničným poskytnutím jeho osobných údajov do štátov krajín Európskej únie vyššie uvedeným subjektom, a to na dobu neurčitú a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie vyššie špecifikovaného účelu/účelov.

7.4 Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho s výnimkou údajov, ktoré je predávajúci povinný uschovávať zo zákona a osobných údajov, na spracovávanie ktorých predávajúci nemusí získať súhlas dotknutej osoby.

7.5 STEOLI, s.r.o., Skalité 1036, 023 14 Skalité, IČ0: 52255549, DIČ: 2120966155, IČ DPH: SK2120966155 informuje kupujúceho najmä o nasledujúcich právach: a) právo prístupu k osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo žiadať informáciu o spracovaní osobných údajov, d) právo žiadať vysvetlenie, ak sa domnieva, že poskytnuté osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom, e) právo požadovať odstránenie nezákonného stavu blokovaním osobných údajov, uskutočnením ich opravy alebo likvidáciou a f) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie sú práva kupujúceho uvedené najmä v ust. §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

7.6 Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie ich účelu, minimálne však po dobu určenú zákonom.

8. RIEŠENIE SPOROV, ORGÁN DOZORU ALEBO DOHĽADU

8.1 Spory medzi kupujúcim a predávajúcim týkajúce sa kúpy tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.lachinata.sk prejednávajú slovenské súdy. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a iné subjekty alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov uverejňuje na svojej internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

Kupujúci sa môže obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporu, ak využil všetky zákonom dané možnosti na riešenie sporu s výnimkou súdneho konania (napr. uplatniť si svoje právo v reklamačnom konaní). Hodnota sporu musí byť vyššia ako 20,- €. Kupujúci má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu a uplatniť svoje nároky súdnou cestou.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.2 Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom e-shopu je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
(www.soi.sk)

resp. jednotlivé inšpektoráty SOI podľa krajov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Ružinovská 8
820 09 Bratislava

(ponuka a predaj kozmetických výrobkov)

a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

9. PLATNOSŤ VOP

9.1 Tieto VOP sú platné od 15.1.2020.

LA CHINATA SLOVENSKO